ระบบแก้ไขผลการเรียน Online รวมลิงค์ติดต่อครูผู้สอน และส่งงานทางระบบอินเตอร์เน็ต

ชื่อครูผู้สอน facebook ลิงค์ส่งงานทางไดร์
103 นางจรรยา  บุญปิง https://www.facebook.com/jnnkml https://drive.google.com/drive/folders/1A7PeGPGv07fJVfxxKJy3n8I80w4RFRR9?usp=sharing
106 นางนงนุช  วันทิตย์ https://www.facebook.com/nongnuch.wantit https://drive.google.com/drive/folders/1AA0LPcX3lDL6O1bFXXc7nOiRYFlJjeiR?usp=sharing
114 นางวิภาวรรณ  สุหิตานุเคราะห์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100007029523205 https://drive.google.com/drive/folders/1AAju85NQybGu7ajTlwhwbTUkQcEOxV_C?usp=sharing
115 นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว https://www.facebook.com/kittikornkawin https://drive.google.com/drive/folders/1AF0YyniX2KoL6h7kEs68jBKYERFtVodu?usp=sharing
116 นายวิรัตน์  ดวงแก้ว https://www.facebook.com/rat.rattana.75 https://drive.google.com/drive/folders/1AF2_nXhafmdpnoIFvsfu1WmR6LOqbUn4?usp=sharing
117 นายมรุต  ชลฤทธิ์ https://www.facebook.com/kchonlarit https://drive.google.com/drive/folders/1AG3aNAzC5rwm1JQ75W4wXrW-OVYzC6yB?usp=sharing
216 นางสายใจ  สมจิต https://www.facebook.com/pikkiewong https://drive.google.com/drive/folders/1AMTvmKt0rWWZRswM-Q-Uv5JK2MXSp9yy?usp=sharing
217 นางอ้อยใจ  ทองเอก https://www.facebook.com/oijai.jaisue https://drive.google.com/drive/folders/1ANzBgMbmClL4SNh5E5LfPdIa_njr-MAI?usp=sharing
222 นางพรทิพย์  กันทวี https://www.facebook.com/teaching.ppk https://drive.google.com/drive/folders/1AR25-3mHRZLsE5-lFbInNlhOlCbjRMJA?usp=sharing
223 นางรุจิรา  กองจันทร์ https://www.facebook.com/rujiratun https://drive.google.com/drive/folders/1ASvwMCr1XjOWA50-6tESZSwJO4g3tjFN?usp=sharing
225 นายพชรพล  บุญประเสริฐ https://www.facebook.com/kroojosh https://drive.google.com/drive/folders/1AVCdhoWrjn2nKcjvZRF0sQqXXMOP91De?usp=sharing
226 นายสายัณห์  ชูประเสริฐ https://www.facebook.com/SayanChu https://drive.google.com/drive/folders/1AVIFmmkvPBa3ttrBNxmT2Kow0ll5ZZJ0?usp=sharing
227 นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย์ https://www.facebook.com/palmmy.panteera https://drive.google.com/drive/folders/1AW_9JfBN0bexD9WlHiKTh7_WaMB-dJjv?usp=sharing
303 นายวันชัย  แก้วเทพ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005490978951 https://drive.google.com/drive/folders/1AXsSf9vt-whiIxHYWn5yUH_yKrP054BV?usp=sharing
305 นางณิราพร  อิทธิยา https://www.facebook.com/Nira.Itthiya https://drive.google.com/drive/folders/1AYn_-GT9Gng16nIVoBL6m8NBd4csQHgX?usp=sharing
316 นายชำนาญ  อิทธิยา https://www.facebook.com/profile.php?id=100033075696840 https://drive.google.com/drive/folders/1AcCFw3ce-Z_mCu2_14VgSYjOHY1mAf3A?usp=sharing
317 นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001220108739 https://drive.google.com/drive/folders/1AdkBJuwVqMEDxpQDVePEMS3gi02nNBPI?usp=sharing
321 นางเจนจิรา  ชูประเสริฐ https://www.facebook.com/JenjiraNata https://drive.google.com/drive/folders/1AeDf8JH8kNlyZfAIQHs0KkvsLAGA8DqI?usp=sharing
322 นางสาวมาลิณี  รักดี https://www.facebook.com/profile.php?id=100001071146038 https://drive.google.com/drive/folders/1AeJXsVT69ormGGiWUdWgB8FCHR6K7MUE?usp=sharing
323 นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์ https://www.facebook.com/sittibank https://drive.google.com/drive/folders/1Ag-_5YRC5d4DzrUr6Q0UuIkIF-ifk6hI?usp=sharing
324 นางจิราพร  จันต๊ะวัน https://www.facebook.com/jiraporn.wongyai.1 https://drive.google.com/drive/folders/1AhRUGPpNQ0QjY9X1vKDjqwZfMW1pVZWD?usp=sharing
325 นางสาวกานต์ธีรา  กุลชวาล https://www.facebook.com/kanteera.kunchawan https://drive.google.com/drive/folders/1AhVl9Td-C92Ln7T9XykgmySrgyNesECm?usp=sharing
712 นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร https://www.facebook.com/profile.php?id=100014197772592 https://drive.google.com/drive/folders/1AiGw8d3TNUSbHeI7blIgJwpop02__u6w?usp=sharing
718 นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร https://www.facebook.com/kruwaew.songnate https://drive.google.com/drive/folders/1AjKh-xLzu6Q1DQ9Nrp4pg8-hoKBaxXyL?usp=sharing
719 นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล https://www.facebook.com/kru.grade https://drive.google.com/drive/folders/1Ap7BdzZ3mB-klr6WRYz2_89xudcZeEEq?usp=sharing
720 นายกรุง  วงค์ไชย https://www.facebook.com/profile.php?id=100006049276466 https://drive.google.com/drive/folders/1AsT5MXQDUhDiskPRHULX3O4jdSzRvHRg?usp=sharing
414 นางวิวา  ไชยลังกา https://www.facebook.com/profile.php?id=100000927223044 https://drive.google.com/drive/folders/1At3HTipO_WeZ8816mA8yDSH-XAhqPY-P?usp=sharing
418 นางสาวอำพา  ไชยภาพ https://www.facebook.com/plammy.naka https://drive.google.com/drive/folders/1B2OIIq7oMMRxGeopp1Dy2yZ7rDApi3GL?usp=sharing
421 นางสาวกาญจนา  แสนวงค์ https://www.facebook.com/kan.saenwong https://drive.google.com/drive/folders/1B65MWueVOq75rsM_XjEshF7A9NkXKeV5?usp=sharing
428 นางสาวณัฏฐ์ติกานต์  สุดแดน https://www.facebook.com/toon.lovelylovely https://drive.google.com/drive/folders/1B9VXSv498RC4sn-KQcOnX2QKLVsAYLDD?usp=sharing
502 นายธีรชัย  เสมานุสรณ์ https://www.facebook.com/teerachai.semanusorn https://drive.google.com/drive/folders/1BAm3fT9ZjdW7qS83vkXO8Zb2T-YAhwLu?usp=sharing
510 นายกิตติชัย  กุสาวดี https://www.facebook.com/sailomjoy.pua https://drive.google.com/drive/folders/1BBvTVBKY5nVsbAZ7JNfatgRuypoQP3SB?usp=sharing
608 นายพิษณุสรณ์  หวานเสียง https://www.facebook.com/profile.php?id=100010068545868 https://drive.google.com/drive/folders/1BDW2o_WqtRtIMMoLUo4atXgwei_Bu6Vr?usp=sharing
613 นางสาวกนกอร  สมควร https://www.facebook.com/parn.za.1671 https://drive.google.com/drive/folders/1BEbgeNocyYsuBvjIYT17uaUhUnijmhzI?usp=sharing
614 นายเนติพงษ์  สิงห์คำ https://www.facebook.com/gyms.netipong https://drive.google.com/drive/folders/1BGeVUaVbHbUd8xweih7g-Lij5KN5ux4B?usp=sharing
701 นางนารีนารถ  อภัยลุน https://www.facebook.com/nareenat.aphailun https://drive.google.com/drive/folders/1BIzt3RSNQr-nCslmNeMsomg3vCPEREO9?usp=sharing
702 นายอดิศักดิ์  คำปันดี https://www.facebook.com/profile.php?id=100003484448370 https://drive.google.com/drive/folders/1BJWqDw_pHrA3NEGubq6n_IDF2KzJj5f9?usp=sharing
717 นายพันธ์ศักดิ์  แสนพรมมา https://www.facebook.com/profile.php?id=100001490730337 https://drive.google.com/drive/folders/1BKT_SXdTjmMFFDBBqSv-lThbqwkxFaTQ?usp=sharing
801 นางสาวสุทธิจันทร์  อัมพุประภา https://www.facebook.com/sutthichan.ambuprabha.7 https://drive.google.com/drive/folders/1BLYVnkW41FNieovOZytHjSxST2D7tXia?usp=sharing
815 นายพงษ์สิริ  บุญชื่น https://www.facebook.com/pongsiri.boonchuen https://drive.google.com/drive/folders/1BMVBnqLgu0tQyjwOdJcQd-wubaTcMDmc?usp=sharing
823 นายธงชัย  มีหลาย https://www.facebook.com/torthong.hanamaru https://drive.google.com/drive/folders/1BW9udW2fxP9fStX2V8AUcxGLSJepE0L2?usp=sharing
825 นายอภิญญา  ศุภการกำจร https://www.facebook.com/kru.m.ppk https://drive.google.com/drive/folders/1BXYNECMb8qLVFGAwu3t5RjNIrgDsNUy8?usp=sharing
826 นางสาวกัลยา  สวยงาม https://www.facebook.com/Aonaony https://drive.google.com/drive/folders/1B_4Tl6dhIJYidiIKdoVUMo_UIeuVLbrh?usp=sharing
833 นางสาวJasell  A.Cosgafa https://www.facebook.com/KiellSshi https://drive.google.com/drive/folders/1B_4XUMnyN4mpcQb_unG_2Xsgchha4d-w?usp=sharing